The 5th International Symposium on
Semantic Computing and Personalization
(SeCoP)

Honorary Co-Chairs
 • Reggie Kwan, The Open University of Hong Kong, Hong Kong, rkwan@ouhk.edu.hk
 • Fu Lee Wang, Caritas Institute of Higher Education, Hong Kong, pwang@cihe.edu.hk
General Co-Chairs
 • Yi Cai, South China University of Technology, China, ycai@scut.edu.cn
 • Tak-Lam Wong, Douglas College, Canada, wongi5@douglascollege.ca
 • Tianyong Hao, Guangdong University of Foreign Studies, China, haoty@gdufs.edu.cn
Organizing Co-Chairs
 • Zhaoqing Pan, Nanjing University of Information Science and Technology, China, zhaoqingpan@nuist.edu.cn
 • Wei Chen, Agricultural Information Institute of CAAS, China, chenwei@caas.cn
 • Haoran Xie, The Education University of Hong Kong, Hong Kong, hrxie2@gmail.com
Publicity Co-Chairs
 • Xiaohui Tao, Southern Queensland University, Australia
 • Di Zou, The Education University of Hong Kong, Hong Kong
 • Zhenguo Yang, Guangdong University of Technology, China
Potential PC Members
 • Zhiwen Yu, South China University of Technology
 • Jian Chen, South Chia University of Technology
 • Raymong Y. K. Lau, City University of Hong Kong
 • Rong Pan, Sun Yat-Sen University, China
 • Yunjun Gao, Zhejiang University, China
 • Shaojie Qiao, Southwest Jiaotong University
 • Jianke Zhu, Zhejiang University
 • Neil Y. Yen, University of Aizu, Japan
 • Derong Shen, Northeastern University
 • Jing Yang, Research Center on Fictitious Economy & Data Science CAS, China
 • Wen Wu, Hong Kong Baptist University, Hong Kong
 • Raymong Wong, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
 • Cui Wenjuan, China Academy of Sciences, China
 • Xiaodong Li, Hohai University, China
 • Xiangping Zhai, Nanjing University Of Aeronautics And Astronautics, China
 • Xu Wang, Shenzhen University, China
 • Ran Wang, Shenzhen University, China
 • Debby Dan Wang, National University of Singapore, Singapore
 • Jianming Lv, South China University of Technology, China
 • Tao Wang, The University of Southampton, UK
 • Guangliang Chen, TU Delft, The Netherland
 • Wenji Ma, Columbia University, USA
 • Kai Yang, South China University of Technology
 • Yun Ma, City University of Hong Kong, Hong Kong